Fotokatalog

Bøker

Marknadsplass

Nettstaden er utvikla av
Kodet AS

Fotoinformasjon

Johan Ottesens fotoarkiv har kring 250 000 eldre flyfoto frå heile landet. Flyfotoa er frå tre selskap: K. Harstad kunstforlag, Nor-Fly og Telemark flyselskap. Hovudtyngda av fotoa er frå 1950-og 1960-åra og viser korleis busetnad og kulturlandskap såg ut på den tida. Generelt kan ein seie at foto frå K. Harstad kunstforlag viser tettstader, medan Nor-Fly og Telemark flyselskap viser gardar og bedrifter.

Fotoa frå K. Harstad kunstforlag er i svart/kvitt. Foto frå Nor-Fly er både fargar og svart/kvitt. For Telemark Flyselskap (Telemark Flyfoto) er bilda fram til nr. 141355 i svart/kvitt, resten er i fargar. Når det gjeld foto frå K. Harstad kunstforlag kan byar vere medtekne i kringliggjande landkommunar. Ver merksam på at mange gardsfoto som heng rundt om på vegger, er svart/kvitt-foto som er blitt fargelagde.

I svært mange tilfelle kan det vere vanskeleg å finne fram til eit bestemt gardsbruk. Som oftast er det ikkje nærare spesifikasjonar på prøvefotoa enn det som står i katalogen. Det er såleis ikkje til noko hjelp å opplyse om gards- og bruksnummer. Likeeins er det lite hjelp i moderne vertikalfoto/kart som ein finn på nettet. Derimot kan skråfoto som viser området på eit anna tidspunkt vere til hjelp.

Ein del kommunar har kjøpt fotostatkopiar av fotoa frå deira kommune. Eit komplett sett av kopiar frå den kommunen du er interessert i kan såleis finnast på kulturkontor, bibliotek og liknande. Er du på jakt etter eit bestemt bilde, spør eventuelt naboen om han har eit gammalt flyfoto med nummer på baksida!

Delar av fotosamlinga er no digitalisert. Etter planen skal arbeidet med digitalisering halde fram.

Johan Ottesens fotoarkiv

K. Harstad kunstforlag, Telemark Flyselskap, Nor-Fly, S. Grans kortforlag, Randolv Ulfstein, Gustav Osnes
Telefon: 70 01 03 13 - Mobil: 905 03 959
Ottavikvegen 2, 6065 Ulsteinvik
Epost: post@flyfotoarkivet.no