Fotokatalog

Bøker

Brukte bøker m.m.

Nettstaden er utvikla av
Kodet AS

Stadnamn

Koparstad og Koparnes

Publisert 24. desember 2021

Kan desse namna fortelje om gamle handelsplassar?

Les meir

Glopen

Les meir

Riste

Les meir

Runde

Les meir

Blichfeldthammaren eller Blikfelthammaren

Les meir

Nerøya, Bølandet, Leinøya

Kan Nerøya vere det opphavlege namnet på Bølandet?

Les meir

Eidskyrkja og Kyrkjefjellet

Kan namnet Eidskyrkja eigentleg tyde kyrkja vi ser i himmelsjå?

Les meir

Stadnamn med katt

Kan katt i stadnamn også tyde noko som er lite, uvesentleg?

Les meir

Sandsøya/Dollsøya

Ei øy som har fått mange segner knytt til seg er Dollsøya

Les meir

Brand(d)dal og Branden

Norske Gaardnavne er på villspor med omsyn til namnet Bran(d)dal

Les meir

Svinøya

Svinøya har også hatt namna Landegode og Storskjeret

Les meir

Raudøya

Det raudfarga berget har gjeve namn til øya

Les meir

Kråka og Kråkøya

Kråka som skjernamn finn vi både i Noreg og Sverige

Les meir

Rauden

Det er ikkje raudfargen som har gjeve namn til dette skjeret

Les meir

Kvamsøya

Dagens namn på øya er heller nytt, men kan eit eldre namn kome frå bårene som bryt mot øya?

Les meir

Holstad

Tradisjonelt har ein ville forklare gardsnamn som enda på stad til å kome frå personnamn, men det stemmer truleg ikkje for Holstad

Les meir

Skjenstødet

På varme sommardagar kunne kyrne samle seg på stader der dei ville unngå fluger

Les meir

Rjøda

Tarevaksne område på botnen blir kalla rjød etter raudfargen

Les meir

Leikanger

Her har folk samlast til leik

Les meir

Hemingen

Kjem namnet på dette skjeret frå ein person som forliste der?

Les meir

St. Olavsholet

Segnfiguren St. Olav har sett spor etter seg i mange stadnamn

Les meir

Fosnavåg

Den løynde vågen

Les meir

Flåvær

Samanlikna med øya kring er Flåvær heller låg

Les meir

Grasøya og Skjervøya

Som namna fortel veks det gras på Grasøya medan Skjervøya er snau

Les meir

Køyla

Vikar med eit heller trongt innløp har stundom fått namnet Køyla

Les meir

Ølkona

Eit ikkje uvanleg namn på gode drikkevasskjelder er Økona

Les meir

Trollet

Over heile Sunnmøre finn vi stadnamn med ordet troll

Les meir

Stromba

Ein steinrygg som avgrensar ei grunn fjøre, har fått namnet Stromba

Les meir

Grøthornet

Hans Strøm trudde namnet hadde med graut å gjere, men det tyder stein

Les meir

Dosteien

Segna seier at ei kjerring skulle ha døydd der

Les meir

Ørnehus

Les meir

Skorpa

Øynamnet Skorpa finn vi fleire stader langs kysten

Les meir

Jarbryggja

Jarbryggja er eit namn vi finn fleire stader på Sunnmøre

Les meir

Gråten

Gråten er eit namn vi finn over heile landet - og der er mange ulike forklaringar på namnet.

Les meir

Veten

Håkon den gode er sagt å vere den som innførde veteordninga som skulle varsle om det var fiendar i landet.

Les meir

Handfongenet/Andfongenet

Publisert 5. juni 2013

Synst på Runde ligg ein stor og avrunda bergknoll som blir kalla Søre Handfongenet. Ein liknande koll på nordenden av øya blir kalla Nøre Handfongenet. Attved Søre Handfongenet ligg også Handfongensskaret. I tillegg kan det nemnast at ein koll i sida på Røyrafjellet på Dimna blir kalla Andfongenet og at skaret ovanfor heiter Andfongensskaret.

Les meir